PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 01/06/2020
Buổi sáng: Toàn trường học theo thời khóa biểu. Các đồng chí GV được phân công nhiệm vụ trực y tế, đo thân nhiệt học sinh, trực Đội thực hiện nghiêm túc theo lịch. GVCN kết hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về phòng dịch. 
Buổi chiều: 14h00 Họp HĐ, CM; Lớp 9 ôn tập kiến thức theo lịch.
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 02/06/2020
Buổi sáng: Toàn trường học theo thời khóa biểu. Các đồng chí GV được phân công nhiệm vụ trực y tế, đo thân nhiệt học sinh, trực Đội thực hiện nghiêm túc theo lịch. GVCN kết hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về phòng dịch. 
Buổi chiều: Lớp 9 ôn tập kiến thức theo lịch.
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 03/06/2020
Buổi sáng: Toàn trường học theo thời khóa biểu. Các đồng chí GV được phân công nhiệm vụ trực y tế, đo thân nhiệt học sinh, trực Đội thực hiện nghiêm túc theo lịch. GVCN kết hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về phòng dịch. 
Buổi chiều: Lớp 9 ôn tập kiến thức theo lịch.
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 04/06/2020
Buổi sáng: Toàn trường học theo thời khóa biểu. Các đồng chí GV được phân công nhiệm vụ trực y tế, đo thân nhiệt học sinh, trực Đội thực hiện nghiêm túc theo lịch. GVCN kết hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về phòng dịch. 
Buổi chiều: Lớp 9 ôn tập kiến thức theo lịch.
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 05/06/2020
Buổi sáng: Toàn trường học theo thời khóa biểu. Các đồng chí GV được phân công nhiệm vụ trực y tế, đo thân nhiệt học sinh, trực Đội thực hiện nghiêm túc theo lịch. GVCN kết hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về phòng dịch. 
Buổi chiều: Lớp 9 ôn tập kiến thức theo lịch.
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 06/06/2020
Buổi sáng: Toàn trường học theo thời khóa biểu. Các đồng chí GV được phân công nhiệm vụ trực y tế, đo thân nhiệt học sinh, trực Đội thực hiện nghiêm túc theo lịch. GVCN kết hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về phòng dịch. 
Buổi chiều: Lớp 9 ôn tập kiến thức theo lịch.