PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

BAN GIÁM HIỆU


Phó Hiệu trưởng Phụ trách: Lê Thanh Hải

Năm sinh: 1979

Nơi ở hiện nay: Tứ Minh - TP Hải Dương

Điện thoại: 03203 786204

Email: lethanhhai223@gmail.com

                                                                                                          

BAN GIÁM HIỆU

Phó Hiệu trưởng: Đỗ Thạch Tuyến

Năm sinh: 1972

Nơi ở hiện nay: 54 Nguyễn Thị Duệ - Thanh Bình - TP Hải Dương

Điện thoại: 03203 786204

Email: dotuyennhcg@gmail.com

BAN GIÁM HIỆU

Năm học 1996 - 9997:

Hiệu trưởng: Đ/c Vũ Hồng Khiêm

Phó hiệu trưởng: Đ/c Lý Thị Nhân

Năm học 1997 - 1998:

Hiệu trưởng: Đ/c Lý Thị Nhân

Phó hiệu trưởng: Đ/c Phạm xuân Tuyển

Năm học 1998 - 1999:

Hiệu trưởng: Đ/c Lý Thị Nhân

Phó hiệu trưởng: Đ/c Trần Xuân T

Năm học 1999 - 2000:

Hiệu trưởng: Đ/c Lý Thị Nhân, Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Trần Xuân Trai, Đ/c Nguyễn Căn Cầm

Năm học 2000 - 2001:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Căn Cầm

Năm học 2001 - 2002:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Căn Cầm


Năm học 2002 - 2003:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Căn Cầm


Năm học 2003 - 2004:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Căn Cầm


Năm học 2004 - 2005:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Căn Cầm

Năm học 2005 - 2006:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Căn Cầm

Năm học 2006 - 2007:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Căn Cầm

Năm học 2007 - 2008:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thủy

Năm học 2008 - 2009:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thuỷ

Năm học 2009- 2010:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thuỷ

Năm học 2010 - 2011:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thuỷ

Năm học 2011 - 2012:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thủy

Năm học 2012 - 2013:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thủy

Năm học 2013 - 2014:

Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Văn Thiệu

Phó hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thủy

Năm học 2014 - 2015:

Hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thủy (10/2014)

Phó hiệu trưởng: Đ/c Lê Thanh Hải (10/2014)

Năm học 2015 - 2016:

Hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thủy

Phó hiệu trưởng: Đ/c Lê Thanh Hải
Phó hiệu trưởng: Đ/c Đỗ Thạch Tuyến (3/2016)

Năm học 2016 - 2017:

Hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thủy

Phó hiệu trưởng: Đ/c Lê Thanh Hải
Phó hiệu trưởng: Đ/c Đỗ Thạch Tuyến

Năm học 2017 - 2018:

Hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thủy

Phó hiệu trưởng: Đ/c Lê Thanh Hải
Phó hiệu trưởng: Đ/c Đỗ Thạch Tuyến

Năm học 2018 - 2019:

Hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thủy

Phó hiệu trưởng: Đ/c Lê Thanh Hải
Phó hiệu trưởng: Đ/c Đỗ Thạch Tuyến

Tháng 6/2019

PHT Phụ trách: Đ/c Lê Thanh Hải


Phó hiệu trưởng: Đ/c Đỗ Thạch Tuyến

Năm học 2019 - 2020:

PHT Phụ trách: Đ/c Lê Thanh Hải


Phó hiệu trưởng: Đ/c Đỗ Thạch Tuyến


                                                                                                          ĐT